ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Миколайчук Любомир Ярославович

Доповідач:

Миколайчук Любомир Ярославович

Підготував:

Відділ земельних ресурсів та екології

Галузь:

Земельні ресурси

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

09.02.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Cокальської територіальної громади Червоноградського району Львівської області та передачу в оренду ПП «Західний Буг» (КОАТУУ 4624887200)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХLІ сесія VIІІ скликання

РІШЕННЯ

 

 
.02.2024 м. Сокаль
     
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Cокальської територіальної громади Червоноградського району Львівської області та передачу в оренду
ПП «Західний Буг» (КОАТУУ 4624887200)
   
ПРОЕКТ
 
       
                 Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 19.08.2018 р. № 2498-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», розглянувши клопотання    ПП «Західний Буг», технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель, витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, взявши до уваги протокол постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та природокористування, розвитку території та інфраструктури архітектури та будівництва, міська рада,-
 
В И Р І Ш И Л А :
 
  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо інвентаризації земель загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони (код згідно КВЦПЗ – 01.18) на території Сокальської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області, а саме:
  • 4624887200:04:000:1778 площею 0,1258 га;
  • 4624887200:04:000:0776 площею 0,2254 га;
  • 4624887200:04:000:0777 площею 0,2099 га.
2. Передати в оренду ПП «Західний Буг» вищевказані земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони (код згідно КВЦПЗ – 01.18) на території Сокальської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області терміном на 7 років або до закінчення терміну дії з пайовиками. Встановити розмір орендної плати 12% від нормативної грошової оцінки землі.
3. Уповноважити міського голову від імені ради укласти договора оренди землі на вищевказані земельні ділянки.
4. ПП «Західний Буг» укласти договора оренди землі та забезпечити їх державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно.
5. ПП «Західний Буг» в п’ятиденний термiн з дня державної реєстрацiї договорів оренди подати їх копiю до територіального органу Державної податкової служби України.
6. ПП «Західний Буг» приступити до використання земельної ділянки після оформлення речового права на нерухоме майно (земельну ділянку).
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олійника О.Р.
 
 
 
 
Міський голова                                                                           Сергій КАСЯН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОГОВІР     
ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
 
м. Сокаль, Львівська обл.                                                                « ___ » __________ 202__р.
 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, в особі міського голови Касян Сергія Васильовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Рішення ХIІІ сесії VIІІ скликання Сокальської міської ради Львівської області від 01 грудня 2020 р. з одного боку та
ОРЕНДАР: _______________________________________________в особі_____________, що діє на підставі _____________, з другого, уклали цей договір про нижченаведене:
 
 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку __________________________________________з кадастровим номером____________, яка розташована за адресою: ________________________, Червоноградського р-н, Львівської області.
 
ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ
2. В оренду передається земельна ділянка (код КВЦПЗ ___), кадастровий номер: ___________, загальною площею: ___ га, у тому числі: ріллі - га, багаторічних насаджень - га, сіножатей  - га, пасовищ   -    га, інших угідь - га.
3. На земельній ділянці відсутні об'єкти нерухомого майна та інші об'єкти інфраструктури.
4. Земельна ділянка передається в оренду разом з:  - .
5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладення договору становить кадастровий номер: _____________– ______грн (_____ грн. ___ коп.).
6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню:          -           .
7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини: _______.
 
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8. Договір укладено строком на __ (___) років без права поновлення, відповідно до статті 126-1 Земельного кодексу України.
Відповідно до ст.33 ЗУ «Про оренду землі» Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк.
Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі. У разі смерті орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це спадкоємця земельної ділянки протягом одного місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку.
До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проект договору.
При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.
 
ОРЕНДНА ПЛАТА
9. За оренду земельної ділянки Орендар сплачує орендну плату у грошовій формі, у національній валюті України. Розмір річної орендної плати становить _________ грн (______грн. ___ коп.) в рік, що становить ___ (___) % від нормативної грошової оцінки встановленої в п.5 Договору, номер рахунку: ___________________; отримувач ГУК Львів/Сокальська тг ______; код отримувача (ЄДРПОУ) – _______; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), МФО _______. Враховуючи нормативно грошову оцінку чинну на 01 січня поточного року за який сплачується орендна плата. Обов’язок отримати чинний витяг про нормативну грошову оцінку та розрахувати орендну плату покладається на орендаря.
10. Обчислення розміру річної плати за користування (оренду) земельної ділянки здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюється під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.
11. Орендна плата за земельну ділянку комунальної власності, набуту Орендарем без проведення земельних торгів, вноситься у такі строки:
- за перший рік - у п'ятиденний строк після підписання цього договору;
-  починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України
12. Орендар сплачує розмір річної орендної плати за перший рік оренди земельної ділянки в сумі  ________ грн., яка перераховується на відповідний рахунок.
13. Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі:
-  зміни умов господарювання, передбачених договором;
- зміни розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством України;
- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, що повинно бути підтверджено документально;
- зміни нормативно-грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором:
- у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;
- стягується пеня у розмірі 0,1 відсотків несплаченої суми за кожний день прострочення з урахуванням вимог Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань".
 
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
15. Земельна ділянка передається в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
16. Цільове призначення земельної ділянки: категорія земель: землі сільськогосподарського призначення, (код КВЦПЗ ______) ________________________.
17. Умови збереження стану об’єкта оренди:
- Орендар зобов’язаний використовувати орендовану земельну ділянку відповідно до умов договору та виконувати вимоги викладені у підпункті 9 даного Договору;
- Орендар несе відповідальність за неналежне використання земельної ділянки та погіршення її стану
- у разі погіршення Орендарем корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, Орендодавець має право на відшкодування збитків.
 
УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
18. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.
Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.
19. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
20. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем за письмовою згодою з Орендодавцем землі, підлягають відшкодуванню.
У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 193);
21. Умови, обсяги і строки відшкодування Орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін. Розмір фактичних витрат визначається на підставі документально підтверджених даних
22. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.
 
ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
23. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012р. №1051: не зареєстровані.
24. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень).
ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
25. Права Орендодавця:
Орендодавець має право вимагати від Орендаря:
- використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з цим договором;
- додержання екологічної безпеки землекористування і збереження родючості ґрунтів, державних норм і правил, проектних рішень, правил забудови, забезпечення екологічної безпеки землекористування шляхом додержання вимог земельного і природоохоронного законодавства України, державних та місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі;
-  дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно - захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються.
-   своєчасного та повного внесення орендної плати;
- вільного доступу до переданої в оренду земельної ділянки для контролю за додержанням Орендарем умов Договору;
- відшкодування збитків унаслідок погіршення Орендарем корисних властивостей орендованої земельної ділянки. Розміри збитків визначаються сторонами договору оренди. У разі недосягнення сторонами згоди про розмір відшкодування збитків спір вирішується в судовому порядку;
-  збільшення розмірів орендної плати у разі збільшення, відповідно до законодавства України, розмірів земельного податку та з інших мотивів, визначених у цьому Договорі;
-   здійснювати контроль за виконанням умов договору з боку Орендаря, в тому числі за правильністю індексування та повнотою перерахування орендної плати;
26. Обов’язки Орендодавця:
Орендодавець зобов’язаний:
- передати в користування земельну ділянку у належному стані, що відповідає умовам Договору та придатному для використання за цільовим призначенням;
- при передачі земельної ділянки в оренду, забезпечувати відповідно до закону, реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;
- не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендареві користуватися земельною ділянкою;
- відшкодовувати Орендарю капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилось Орендарем за попередньою письмовою згодою Орендодавця;
- попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану земельної ділянки.
27. Права Орендаря.
  Орендар має право:
- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;
- за письмовою згодою Орендодавця зводити у встановленому законодавством порядку житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження шляхом прийняття відповідних рішень органами місцевого самоврядування;
- отримувати продукцію і доходи;
- здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем.
28. Обов’язки Орендаря:
Орендар зобов’язаний:
- приступити до використання земельної ділянки відповідно до умов договору, але не раніше державної реєстрації права оренди землі;
- у п'ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки державної власності надати копію цього договору відповідному органу доходів і зборів;
- прийняти земельну ділянку від орендодавця за актом прийому-передачі;
- використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням та відповідно до умов договору, дотримуючись при цьому вимог чинного земельного, екологічного законодавства, законодавства про охорону довкілля, державних стандартів, норм і правил.
- виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;
- дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
- своєчасно та в повному обсязі вносити орендну плату;
- самостійно, щорічно обчислювати орендну плату з урахуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки землі станом на 1 січня поточного року та, враховуючи вимоги п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу України, не пізніше 20 лютого поточного року подавати відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями;
- не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;
- дотримуватись правил добросусідства та обмежень, пов’язаних зі встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;
- в належному стані повернути Орендодавцю земельну ділянку після закінчення строку оренди;
- у разі укладення додаткових угод до договору, здійснювати всі передбачені законодавством заходи, спрямовані на їх державну реєстрацію.
 
 РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ
ОБЄКТА ОРЕНДИ ЧИ ЙОГО ЧАСТИНИ
29. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе Орендар. У разі прострочення Орендодавцем або Орендарем встановлених договором оренди землі строків передачі об’єкта оренди ризик його випадкового знищення або пошкодження в цей період несе сторона, яка допустила прострочення його передачі.
 
СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ
30. Згідно з цим Договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору за згодою сторін.
 
ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ І ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ
31. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткової угоди.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розглядається у судовому порядку.
32. Дія договору припиняється у разі:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;
- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
- ліквідації юридичної особи-орендаря.
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законодавством
33.  Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
- взаємною згодою сторін;
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін в разі невиконання другою стороною обов’язків, передбачених законодавством та умовами договору, в разі випадкового знищення, пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає використанню земельної ділянки, несплати, несвоєчасної або неповної сплати орендарем орендної плати, а також з інших підстав визначених чинним законодавством України.
34. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.
35. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи а також реорганізація юридичної особи – Орендаря є підставою для зміни умов або розірвання Договору.
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ
АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
 
36. За невиконання або неналежне виконання цього Договору, Сторони несуть відповідальність, відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
37. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
  У разі виникнення розбіжностей (спорів) між сторонами в процесі виконання цього договору, сторони вживають заходів до врегулювання спірних питань шляхом переговорів. При недосягненні згоди, спір вирішується у судовому порядку.
 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
38. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами. Право оренди за даним договором виникає з моменту його державної реєстрації. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.
39. Витрати, пов’язані з реєстрацією земельної ділянки в Державному земельному  кадастрі, з реєстрацією права оренди, всіх змін, припинення права оренди несе Орендар.
40. Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий – в Орендаря
41. Невід'ємними частинами договору є:
-  акт приймання передачі земельної ділянки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:
 
СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Закон України «Про місцеве самоврядування» від 11липня 2001 року №2628-111
Дата проведення реєстрації та номер запису про юридичну особу до ЄДР від 09.04.1998 року, 29.11.2021 року №1004081070013000856U
UА528999980334119812000013905
Отримувач ГУК Львів/Сокальська тг 18010600; Код отримувача (ЄДРПОУ) – 38008294;
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998
Львівська обл., м.Сокаль, вул.Шептицького, 44
Код ЄДРПОУ 26205171
 
 
ОРЕНДАР:
 
______________________________________________________________________________
 
Код ЄДРПОУ ______
IBAN №____________
 
E-mail:____________
80001, ___________область,
________ район, _________,
 вул.
Код ЄДРПОУ (Ідн №) ________
Тел. ______________
 
 
 
 
 
Міський голова_________ Сергій КАСЯН                            ____________________
 
 
 
 
 
 
А К Т
приймання-передачі земельної ділянки
 за договором оренди землі
 від «____»___________ 202__ року
 
м. Сокаль                                                                                     «____»__________ 20___року
 
СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, в особі міського голови Касян Сергія Васильовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Рішення ХIІІ сесії VIІІ скликання Сокальської міської ради Львівської області від 01 грудня 2020р. з одного боку та
____________________________________в особі _____________________, що діє на підставі ___________________, з другого, уклали цей акт приймання - передачі про наступне:
1. Орендодавець передає а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку ___________ для __________________ з кадастровим номером, яка розташована за адресою: Львівська обл., Червоноградський р-н, на території ________________________.
2. Земельна ділянка знаходиться у стані придатному для використання за цільовим та функціональним призначенням.
3. На земельній ділянці відсутні об'єкти нерухомого майна та інші об'єкти інфраструктури.
4. Цей Акт разом із договором оренди земельної ділянки є підставою для державної реєстрації права оренди на вищезазначену земельну ділянку.
5. Об’єкт за договором оренди землі вважається переданим Орендодавцем Орендареві з моменту державної реєстрації права оренди.
6. Сторони не мають одна до іншої жодних претензій стосовно порядку приймання-передачі земельної ділянки.
 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:
 
СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Закон України «Про місцеве самоврядування» від 11липня 2001 року №2628-111
Дата проведення реєстрації та номер запису про юридичну особу до ЄДР від 09.04.1998 року, 29.11.2021 року №1004081070013000856U
UА528999980334119812000013905
Отримувач ГУК Львів/Сокальська тг 18010600; Код отримувача (ЄДРПОУ) – 38008294;
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998
Львівська обл., м.Сокаль, вул.Шептицького, 44
Код ЄДРПОУ 26205171
 
 
 
 
 
 
Міський голова  _____________ Сергій КАСЯН
ОРЕНДАР:
 
___________________________
 
 
Код ЄДРПОУ
IBAN
№__________________
 
E-mail:______
_____, ____________ область,
____________ район, ________,
 
Код ЄДРПОУ (Ідн №) ________
Тел. ______________
 
 
 
 
 
 
 
__________________